Dette job er udløbet.

ReklameIntroduktionsstilling I Neurologi/neurorehabilitering, Aarhus Universitetshospital Og Hammel Neuroce

Denmark, Central Denmark Region, Aarhus
Udgivet 2024-06-11
Udløber 2024-06-11
ID #2188669356
Free
Introduktionsstilling I Neurologi/neurorehabilitering, Aarhus Universitetshospital Og Hammel Neuroce
Denmark, Central Denmark Region, Aarhus,
Udgivet June 11, 2024

Beskrivelse

Neurologi ved Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Hammel Neurocenter har et samarbejde omkring Neurorehabilitering som neurologisk kerneområde, og der er en kombineret introduktionsstilling ledig med mulighed for at arbejde både med den brede neurologi på Aarhus Universitetshospital og i den specialiserede neurorehabilitering på Universitetsklinikken og Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Stillingen er ledig til besættelse pr.

1.

oktober 2024 eller senere efter aftale. Den halve kombinationsstilling som introduktionslæge ved Neurologi, Aarhus Universitetshospital 6 mdr.

Neurologi er et spændende speciale med mange forskellige muligheder - fra det super akutte til langvarige kroniske forløb.

Afdelingen varetager forløb for patienter med meget forskellige sygdomsbilleder lige fra almindelige neurologiske tilstande til sygdomme, der kræver højt specialiseret udredning og behandling.

Vi arbejder i tværfaglige teams opdelt efter subspecialer: Neurovaskulære sygdomme, epilepsi, multipel sklerose, neuromuskulære sygdomme, bevægeforstyrrelser, demens, smerte, amyotrofisk lateral sklerose, hovedpine og søvn.

Som I-læge vil du lære at varetage akutte vurderinger på et bredt udsnit af de hyppigste neurologiske tilstande.

I afdelingen får du klinisk relevant arbejde med gode muligheder for supervision og træning af neurologiske færdigheder.

Vi prioriterer undervisning og uddannelse højt.

Afdelingen har et uddannelsesteam med to uddannelsesansvarlige overlæger, en undervisningsansvarlig yngre læge og en uddannelseskoordinerende yngre læge.

Teamet står for drift og udvikling af uddannelse i afdelingen.

Hjørnestenen i uddannelsen er den supervision med feedback, som I har mulighed for i det kliniske arbejde.

Alle I-læger tilbydes en 360-graders evaluering med efterfølgende facilitatorsamtale.

Der er mange uddannelseselementer så som morgenundervisning 4 gange om ugen i form af caseundervisning, klinisk undervisning med træning af neurologisk undersøgelse og tankegang efter patientundersøgelse.

Der tilbydes kurser i neurologiske emner for introduktionslæger.

Stillingen indeholder en introduktion til afdelingen på 5 dage ud over den centrale introduktion på hospitalet.

Fem gange om året afholdes invers feedback.

Din individuelle uddannelse planlægger du selv med rådgivning fra din hovedvejleder, som vil være speciallæge i afdelingen.

Der er et rigt forskningsmiljø på afdelingen, som der også er gode muligheder for at blive en del af.

Primært lægger vi dog vægt på udvikling af de kliniske kompetencer og uddannelse i selvstændig og fælles arbejde med udredning og behandling af neurologiske patienter.

I-læger indgår i todelt tilstedeværelsesvagt.

Du vil ikke have nattevagter den første måned.

Den halve kombinationsstilling som introduktionslæge ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter 6 mdr.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter har højtspecialiseret funktion for de sværeste tilfælde af erhvervet hjerneskade i Vestdanmark og regionsfunktion på de moderatskadede fra Region Midtjylland.

Vi er et udviklingshospital inden for neurorehabilitering med tæt integration af klinik, forskning og uddannelse.

Med denne stilling vil vi gerne give basis for styrket speciallægekompetencerne inden for neurorehabiliteringsområdet i det neurologiske speciale. Neurorehabilitering er et af specialeplanens kerneområder i neurologi og meget bred i lægelig forstand.

Du vil i opholdet lære både om de neurologiske funktionsnedsættelser og undersøgelse og udredning, deres behandling og vurdering af effekt.

Herudover vil du lære et håndværk og en metode i rehabiliteringsfaget, som vil være nyttig uanset hvordan dit lægelige virke vil forme sig videre.

Metodik i at arbejde tværfagligt, målsættende tilgang, afholdelse af tværfaglige konferencer, den inddragende og medbestemmende patient-pårørende tilgang mv.

Fokus er på patientens side i "funktion" i højere grad end på "symptom". Om stillingen Introduktionsstillingen ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en klinisk stilling, hvor du bliver tilknyttet et bestemt sengeafsnit alle måneder i forløbet.

Du får dermed hurtigt både faglige kompetencer i patientgruppen og et kendt arbejdsmiljø at være en del af.

Du vil arbejde tæt sammen med afsnittets overlæge, hvor I vil være i løbende sparring med hinanden omkring patienternes behandling og forløb.

Dette giver på daglig basis gode muligheder for sidemandsoplæring, feedback og supervision i tillæg til den formaliserede undervisning.

Der er mulighed for evaluering af alle 7 lægeroller.

Ud over den neurologiske diagnose har mange patienter en række comorbiditeter, som vi behandler under indlæggelsen.

Du får derfor et bredt indblik i den multimorbide neurologiske patients behov og udfordringer.

I dette arbejde vil du have et tæt samarbejde med dine lægekolleger, der har forskellig specialebaggrund bl.a.

neurologi, neurokirurgi og intern/alm.

medicin. Dagarbejdet består i stuegang og almindelig klinisk arbejde, ugentlig tværfaglig konference, patient-pårørende møder i samarbejde med det tværfaglige team, samarbejde over sektorerne og indblik i lægelig ledelse i et afsnit.

Dagarbejdet er organiseret med medansvar for bestemte patientforløb, hvilket giver stor kontinuitet i arbejdet.

Alle afsnit har en triadeledelse bestående af en speciallæge, afdelingssygeplejersken og den ledende terapeut.

Der er et tæt samarbejde med forskningsenheden, og vi udvikler i øjeblikket stærkt på klinisk anvendelse af populationsdata og effektmål for vores patienter.

Alt efter interesse vil du have gode muligheder for at se, hvordan vi arbejder med dette for at få vejledning i videre muligheder, hvis du får interesse for at deltage i forsknings- udviklingsarbejdet.

Vi har omkring 10 Ph.

D.-forløb i gang, og har du forskningsinteresse, er her gode muligheder.

Stillingen er knyttet til matriklen i Hammel og er vagtfri, men hvis introlægen ønsker at tage vagter, er der mulighed for at have denne funktion.

Det kan aftales med hovedvejlederen eller UAO mhp.

at finde tid og rum til oplæring af nogle specialekompetencer, som er nødvendige at kunne af en vagthavende på RHN.

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitalet Hammel Neurocenter behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (traumer, SAH, apoplexi, anoxisk skade, infektioner, tumorer).

Neurocentret er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage den højtspecialiserede neurorehabilitering i Vestdanmark, med et patientgrundlag på ca.

3 mio. Neurocentret er faglig ansvarlig for neurorehabiliteringssenge i Hammel (70 sengepladser), Skive (27 sengepladser), Silkeborg (6 sengepladser) og Lemvig (13 sengepladser).

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er opbygget med 4 subspecialer: subspeciale for tidlig neurorehabilitering, kognitiv subspeciale, sensomotorisk subspeciale, voksen cerebral parese, funktionelle lidelse, subspeciale for Børn og Unge med tilhørende klinikker.

Neurocentret har ca.

650 medarbejdere, 19 faggrupper og 10 afsnit.

Herudover har Neurocentret tilknyttet 6 senge på intensiv afdeling i Silkeborg, hvor patienter i respirator kan modtages til tidlig neurorehabilitering.

Neurocentret er en universitetsklinik med 1 professor og omkring 10 ph.d.-studerende under Aarhus Universitet.

RHN tilbyder medicin studerene på 9.

semester en 8 ugers klinikforløb ( 2 forløb hver sem.) og tilbyder samtidig en dags klinikbesøg på 10 semester (180-200/sem.)Speciallæge og I-læge underviser studenterne (bedside) om eftermiddagen og som I- læge har du mulighed for at blive fast kliniskvejleder for studenter med 8 ugers klinikforløb.

Uddannelsescentret, afholder en del kurser i emner vedrørende neurorehabilitering, afhængig af drift og emner har du mulighed for at søge kursus deltagelse.

Læs mere om Regionshospitalet Hammel Neurocenter på Om Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt omfatter de 4 Regionshospitaler Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca.

4.400 medarbejdere samt et budget på 2,4 mia.

kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på Om løn- og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Med henvisning til , vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland 6 mdr.

på Aarhus Universitetshospital, Neurologi og 6 mdr.

ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Stillingen er 37 timer/uge begge steder.

Stillingsnr.: (6620-15-20-i-10)Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Uddannelsansvarlig overlæge Agnes Witt, Neurologi, Aarhus Universitetshospital, , 61373362 Uddannelsesansvarlig overlæge Gharib Ghader, Hammel Neurocenter..

mob. nr. 51928595 Læge Mikkel S.

Rohde, (tidligere I-læge i Århus/Hammel)Ansøgningsfrist og samtaler Ansøgningen skal være os i hænde senest d.18.06.2024.

Samtaler afholdes d.

28.06.2024.

Joboplysninger

Jobtype: Fuld tid
Kontrakttype: Permanent
Løn type: Månedlige
Beskæftigelse: Introduktionsstilling i neurologi/neurorehabilitering, aarhus universitetshospital og hammel neurocenter

⇐ Tidligere arbejde

Næste job ⇒     

 

Kontakt arbejdsgiver

  Arbejdsgiver info

  Region Midtjylland

  Hurtig søgning:

  Beliggenhed

  Skriv by eller region

  Nøgleord


  Reklame